neovim

Mar 18, 2024

https://neovim.io/

My preferred editor

↑ up